Felhasználási feltételek

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a FaceBlog.hu portálon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, videókat, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is. A FaceBlog.hu ellenőrizheti a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat és szükség esetén külön figyelmeztetés nélkül moderálhatja azt. A FaceBlog.hu, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a FaceBlog.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a FaceBlog.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a FaceBlog.hu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót a FaceBlog.hu rendszeréből.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:


- A FaceBlog.hu szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

- A FaceBlog.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet;

- Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

- A FaceBlog.hu szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

- Megszerzett anyagok publikálása;

- Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

- Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a ˝spam˝, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a vendégkönyben az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli (˝offtopic˝) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban rövid időn belül ˝flood˝-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban több alkalommal helyezi el, vagy:

- Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a FaceBlog.hu támogatja vagy hagyta jóvá;

- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

- Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek (károkozó szoftverek) továbbítása;

- Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

- Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.


A felhasználó kérésére történő adatmódosítás

E-mail címek, adatok módosítása, törlése

Ezen adatokat a felhasználó a bejelentkezéséhez kapcsolódó adatlapon tudja módosítani, illetve a bejelentkezése után megjelenő menüben véglegesen törölni. Törlés esetén minden – a rendszerbe felvitt – elem törölve lesz. A FaceBlog.hu nem tehető felelőssé az adatok felhasználó általi véletlen törléséért, továbbá azért, ha a felhasználó az azonosításához szükséges felhasználónevet és jelszót nem megfelelően őrzi, az harmadik fél birtokába juthat és a harmadik fél ezzel visszaélve módosításokat hajt végre a bejelentkezéshez kapcsolódó adatterületen.

Megszűnt cégek, elhunyt személyek regisztrációjának törlése

Megszűnt cégekkel, illetve elhunyt személyekkel kapcsolatos ügyintézést csak személyesen tudunk elfogadni. Előbbi esetben cégbírósági végzéssel, második esetben halotti anyakönyvi kivonat birtokában kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az email {@} faceblog . hu címen.

Szavatosság kizárása

A FaceBlog.hu és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a FaceBlog.hu szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A FaceBlog.hu kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A FaceBlog.hu szolgáltatás, minden anyag, információ (ideértve korlátozás nélkül minden információt és anyagot, amelyet a FaceBlog.hu szolgáltatáson keresztül lehet elérni vagy amelyhez ott lehet hozzáférni), az itt foglalt termékek és szolgáltatások minden szavatosság nélkül, ˝ahogy vannak˝, úgy bocsáttatnak rendelkezésre. Ön beleegyezik abba, hogy a FaceBlog.hu szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a FaceBlog.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden, a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a FaceBlog.hu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az ön FaceBlog.hu szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a FaceBlog.hu írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.